Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy

Jolanta Płaza

Obowiązek informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych.

I. Administrator danych osobowych, jakim jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Jolanta Płaza Kancelaria Komornicza nr III w Świdnicy, informuje niniejszym, że przetwarza dane osobowe w celu przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego, postępowania zabezpieczającego oraz wykonania innych ustawowych obowiązków w sprawach prowadzonych w Kancelarii i czyni to na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz przepisów kpc i przepisów o biurowości kancelarii komornika a także w celu wykonania zadań, określonych w tych przepisach i obejmujących prowadzenie urządzeń ewidencyjnych kancelarii komornika oraz dokumentowanie przebiegu egzekucji; ponadto dane są przetwarzane w zakresie odpowiedniego funkcjonowania Kancelarii (dostawcy towarów i usług). Po zakończeniu postępowania dane osobowe będą przetwarzane do celów archiwalnych na podstawie art. 37a ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2011 r. w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych (podstawa z art.6 ust.1 lit.c , art.6 ust.1 lit.e RODO).

IA. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

Mikołaj Ryzop

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

II. Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być udostępniane osobom, podmiotom i instytucją wymienionym w przepisach ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, kodeksu postępowania cywilnego i w innych aktach prawnych regulujących czynności wykonywane przez komornika sądowego oraz w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Kancelarii osobom i podmiotom zapewniającym, na podstawie właściwych umów, obsługę Kancelarii.

 

III. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

 

Dane Pani/Pana nie są przekazywane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

IV. Okres przechowywania danych

Dane osobowe przetwarzane są do czasu prawomocnego zakończenia postępowania egzekucyjnego, zabezpieczającego lub postępowania innego rodzaju a po jego zakończeniu, na podstawie art. 37a ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2011 r. w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych przez odpowiedni okres wymieniony w przepisach. W zakresie dostawców usług i towarów dane osobowe są przechowywane w okresie przewidzianym w przepisach skarbowych.

V. Prawa osoby, której dane są przetwarzane:

Osobie fizycznej, której dane są przetwarzane przysługuje: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, c) prawo do usunięcia danych (osoba, której zdaniem nie ma podstaw do przetwarzania jej danych, może zażądać, aby zostały usunięte), d) ograniczenia przetwarzania danych (osoba może zażądać ograniczenia przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych działań, jeżeli jej zdaniem dane przetwarzane są nieprawidłowe lub nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania; osoba może domagać się aby nieprawidłowe lub bezpodstawnie przetwarzane dane nie zostały usunięte bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego sprzeciwu względem przetwarzania danych), e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli osoba uważa, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu), f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – osoba, której dane są przetwarzane ma także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych przez komornika; w celu wywołania skutków prawnych sprzeciwu należy wykazać swoją szczególną sytuację, która zdaniem autora sprzeciwu uzasadnia zaprzestanie przez komornika przetwarzania objętego sprzeciwem; komornik przestanie przetwarzać dane osobowe, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania przez niego tych danych są nadrzędne wobec praw tej osoby lub że dane są mu niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie pod adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub udać się lub przesłać żądanie pisemnie do kancelarii administratora: Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Jolanty Płaza, 58-100 Świdnica ul. Wałbrzyska 14a/2 lub zwrócić się do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

VI. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych przez stronę postępowania, uczestnika postępowania i inne osoby fizyczne, które przez komornika zostały wezwane jest:

wymogiem ustawowym wynikającym z art. 801(1) kpc. Za złożenie fałszywego oświadczenia dłużnik ponosi odpowiedzialność karną a w razie niezłożenia wykazu majątku wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika, ponadto przepisy art. 913 § 1, art. 916, art. 917, art. 918(1), art. 919 oraz art. 1053 § 2 kpc stosuje się odpowiednio, z tym że postanowienie o ukaraniu dłużnika grzywną wydaje komornik. O przymusowym doprowadzeniu dłużnika albo zastosowaniu aresztu nieprzekraczającego miesiąca orzeka sąd na wniosek komornika;

wymogiem ustawowym wynikającym z przepisu art. 761 § 1 i 2 kpc, art. 126 w zw. z art 13 § 2 kpc oraz art. 809 i innych kpc oraz art. 2 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Niepodanie danych w odpowiedzi na wezwanie komornika z art. 761 kpc może zostać ukarane grzywną do 2000 zł. W innych przypadkach może skutkować pominięciem praw w toku egzekucji lub nie zrodzić żadnych skutków, poza odnotowaniem odmowy podania danych w protokole z czynności.

VII. Informacja o źródle danych

Informacje zbierane są w zgodzie z przepisami kpc także od innych niż dłużnik podmiotów ( określonych w art.761 kpc, a także od wierzyciela, świadków czynności, domowników dłużnika itd.), informacje te pozyskiwane są w oparciu o wyraźne uregulowania prawne, którym podlega komornik sądowy, z tego względu komornik nie jest związany obowiązkiem udzielenia informacji o jakim mowa jest w art. 14 rozporządzenia ogólnego (RODO).